Instrumenten som fungerar enligt genomströmningsprincipen mäter olika parametrar

Mätningssystemen som installerats på handelsfartygen består av genomströmningsrör och på den monterad mätapparatur. Vatteninloppet är på cirka 4–5 meters djup och flödet kontrolleras med en separat pump som är installerad i rörledningen.


Mätningssystemen som installerats på handelsfartygen består av genomströmningsrör och på den monterad mätapparatur.

Vatteninloppet är på cirka 4–5 meters djup och flödet kontrolleras med en separat pump som är installerad i rörledningen

Handelsfartyg utrustade med instrumenten som fungerar enligt genomströmningsprincipen mäter olika parametrar.

Ekologin och artförändringar hos växtplankton, som är koncentrerade till det ljusa ytskiktet, kan utredas utgående från det material som handelsfartygen samlat in. Det hydrografiska data, det vill säga det material som berättar om havets egenskaper och som insamlats vid sidan av planktonmaterialet, ger information om vattenmassornas rörelser, till exempel om uppvällning som starkt reglerar artsammansättningen hos plankton. Alg@line-observationerna tjänar också till att verifiera ekologiska och hydrodynamiska modeller samt satellitobservationerör närvarande administrerar

Aineistoa on kerätty vuodesta 1993. Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och rumsliga förändringar.

P� v�ggen i fartygets maskinrum finns tre olika m�tinstrument, anslutna med slangar.
Optiska mätinstrument följer upp mängden klorofyll-a och cyanobakteriellt pigment och vattengrumlighet. Den automatiska provtagaren samlar in vattenprover och förvarar dem i kylskåpstemperatur ända fram till hamnen.

Systemet och den automatiska provtagaren som är installerad styrs med hjälp av GPS: när fartyget avgår från hamnen kopplas flödet på och mätningen sätts igång. När fartyget passerar en provtagningspunkt tar provtagaren ett vattenprov. På detta sätt kan forskarna jämföra vattenprover och de data som samlats in under tiden provet togs.

Ett automatiskt rengöringssystem slås på is slutet av resan i hamnen, vilket minskar kontaminering av genomströmningsapparaturen och förbättrar datakvaliteten.