Lagar, avtal och program om näringsbelastningen

Östersjön är på grund av sina egenskaper ett bräckligt och sårbart ekosystem omgiven av många stater och många människor. Det mest allvarliga problemet i Östersjön är faktiskt eutrofieringen som orsakas av den överstora näringsbelastningen.


14 länder och 85 miljoner människor i samma
avrinningsområde

Befolkningen i Östersjöns avrinningsområde uppgår till 85 miljoner, varav 15 miljoner bor inom tio kilometer från stranden. Avrinningsområdet sträcker sig över 14 länder och utsläpp från alla dessa länder belastar Östersjön.

Den yttre belastningen orsakas bland annat av den naturliga avrinningen, lantbrukets näringsutsläpp, industrin, avloppsvattnen, livsmedelsavfall och andra biflöden. Också den kontinuerligt växande sjöfarten och dess utsläpp utgör en fara för Östersjön.

Största delen av människans utsläpp flödar in i Östersjön via floder, älvar och åar. Fiskodling och glest befolkade områden, särskilt i Skärgårdshavet, är viktiga som regionala och lokala punktkällor. I Bottenviken påverkas kvaliteten av kustvattnen särskilt av skogsindustrins utsläpp.

EU arbetar för en ren Östersjö

Ett av målen av EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs 2009, är en ren Östersjön. Östersjöländerna har kommit överens om mål för att minska på näringsbelastningen inom ramen för Helsingforskommissionen (HELCOM).

HELCOM utvecklar samarbetet mellan Östersjöländerna och främjar förverkligandet av internationella avtal och EU-lagstiftning. Genom samarbete mellan olika ministerier och genom reglering över statsgränserna försöker man begränsa belastningen.

Finland försöker minska människans belastning på Östersjön

Finlands havspolitik regleras av Statsrådet. Under de senaste åren har Statsrådet godkänt flera principbeslut som syftar till att minska på mänskligt orsakad belastning och förbättra havets tillstånd. Nästan alla ministerier vart och ett på sitt ansvarsområde, deltar i arbetet.

Den intensifierade återvinningen av näringsämnen och begränsningen av införandet av skadliga ämnen i Östersjön, kommer att övervakas genom vatten- och havsförvaltningens åtgärdsprogram och målet är att uppnå god miljöstatus i alla marina områden.

Lagar, avtal och program

0