Forststyrelsen ansvarar för statens mark- och vattenområden

Forststyrelsen är ett statligt ägt företag som förvaltar en tredjedel av Finlands yta. Forststyrelsens uppgift är att sköta och utveckla dessa områden på ett ansvarsfullt sätt så att de så gynnar samhället som helhet.


Forststyrelsen består av affärsenheter och av ansvarsområdena Naturtjänster (Luontopalvelut) och Ödemarkstjänster (Eräpalvelut) vilka ansvarar för offentliga administrationsuppgifter.

Forststyrelsen ansvarar för naturskyddsområden och kulturarvsobjekt
Forststyrelsens Naturtjänster förvaltar hela landets naturskyddsområden: alla nationalparker, naturparker, statens friluftsområden och Lapplands stora ödemarksområden. Naturtjänsterna har också ansvar för många kulturarvsobjekt på sina områden.

Dessutom ansvarar Naturtjänsterna för skyddet av betydelsefulla hotade arter, till exempel saimenvikaren och kungsörnen. Grundläggande tjänster erbjuds för vandrare så att naturen är en enkel och inspirerande destination för alla.

 Blåstång och grönalger nära ytan.
Östersjöns undervattensmiljön.

Det marina teamet ger information om havs- och kustnaturen

Inom Naturtjänsterna verkar en mindre enhet, Havsteamet, som producerar information om arter och biotoper i Östersjöns havs- och kustnatur. Havsteamet planerar till exempel hur statsägda havsområden ska förvaltas och utnyttjas på ett hållbart sätt, med fokus på friluftslivet och skyddet av havsnaturens biodiversitet.

Naturtjänsterna utför ett mångsidigt arbete

Forststyrelsen bidrar till genomförandet av VELMU, Finlands program för inventering av undervattensnaturen. Samarbetet med andra regionala aktörer är intensivt och Forststyrelsen deltar dessutom i flera internationella forskningsprogram.

Forststyrelsens Naturtjänster planerar vården och användningen av naturområden, samt övervakar arter och biotoper. Naturtjänsterna deltar i hotbedömningar, direktivrapporteringar samt i övervakning och genomförande av åtgärder i anslutning till havs- och vattenförvaltningen.