Lagar, avtal och program som gäller havsplanering och markanvändning

Syftet med havsplaneringen är att främja en hållbar utveckling av havsområdena och de sätt på vilka de används – dvs. främja ett hållbart bruk av havets resurser. Det yttersta målet med maritim havsplanering är havets goda tillstånd.


Havsplaneringen syftar till att anpassa målen för olika bruksformer: t.ex. energiproduktionen, sjöfarten, fisket och vattenbruket, turismen, fritidsanvändningen, miljövården och naturskyddet. Dessutom måste planeringen också ta hänsyn till bl.a. landsförsvaret och bevarandet av kulturmiljö.

EU:s ramdirektiv om en marin strategi förutsätter havsplanering

EU:s ramdirektiv om en marin strategi förutsätter att medlemsländerna utvecklar maritima havsplaner. Finlands havsplaner kommer att upprättas före slutet av mars 2021.

De havsplaner som upprättas för territoriella vatten och ekonomiska zoner följer landskapsgränserna. Finland får tre olika havsplaner för följande områden:

  1. Finska viken
  2. Skärgårshavet och södra Bottenhavet
  3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.

Dessutom ansvarar Åland för planeringen av sina egna för sina vattenområden.

Havsplanering berör också markanvändningen och byggandet

Havsplaneringen regleras av markanvändnings- och bygglagen. Utvecklandet av planerna leds av en koordinationsgrupp som består av representanter från miljöministeriet och kustens landskapsförbund. Landskapsförbunden förbereder havsplanerna i samarbete med alla intressenter och noggrannare reglering ges i form av förordningar.

Havsplanering
Havsplanering (miljo.fi)
Åland

Lagar, avtal och program

0