Geologiska forskningscentralen ansvarar för forskningen av havsområdenas geologi

Geologiska forskningscentralen, förkortas GTK, är en expertorganisation under arbets- och näringsministeriet. Målet för verksamheten är att skapa och upprätthålla en internationellt sett högklassig nivå av geologisk information och sakkunskap, samt att producera innovationer för samhällets och näringslivets behov.


GTK koncentrerar sin verksamhet på följande delområden: hållbar mineralekonomi, geoinformatik, geomaterial och tillämpad mineralogi, gruv- och industrimiljöer, hydrogeologi, geoenergi och samhällsgeologi.

Aktuella områden är bl.a. klimatförändringen, syreförhållandena och deras utveckling i Östersjöns djupområden, grundvattenresurserna och hållbar gruvdrift.

Maringeologisk forskning producerar data för havsplaneringens behov

GTK ansvarar för den geologiska karteringen och undersökningen av Finlands havsbottnar. Forskarna bedömer både naturliga och antropogena förändringar i havet.

I maringeologin är det viktigt att beakta långsiktiga förändringar och utvecklingslinjer. Verksamheten ger ett brett stöd för havsplaneringen, det hållbara utnyttjandet av havsbottens resurser och byggandet på havsbottnen samt övriga användningsområden.

Geologiska forskningscentralen är med i FINMARI

GTK är medlem i FINMARI, ett konsortium av finsk havsforskningsinfrastruktur. Konsortiet samlar viktiga finska infrastrukturer inom havsforskningen och utvecklar utrustning för toppforskningens behov.

FINMARI samordnas av Finlands miljöcentral. Andra aktörer är Meteorologiska institutet, universiteten i Helsingfors och Åbo, Åbo Akademi och Arctia Shipping Oy.

Det maringeologiska forskningsfartyget Geomari kartlägger och undersöker havsbotten

Det maringeologiska forskningsfartyget Geomari ägs av GTK. Fartyget byggdes i samarbete med Finska Marinen och är specialutrustat för kartläggning och undersökning av bottnarna i Finlands havsområden.

Geomari har ett modern akustiskt-seismiskt ekolodssystem med multistråle-ekolod, sidescan-sonar samt ekolod som profilerar med olika frekvenser sedimenten under havsbottens yta. Geomari har dessutom redskap för sedimentprovtagning och mätutrustning för undersökning av sedimentens sedimentationsprocesser.

Det maringeologiska forskningsfartyget Geomari.

Geologiska datamaterial används på många sätt

Kännedom och kunskap om bottensedimentens struktur, sammansättning, geologiska processer och havsbottens historia har viktig betydelse. Med hjälp av denna kunskap kan vi styra byggandet till de lämpligaste platserna och välja rätt byggmetod för att minimera kostnaderna och miljöriskerna.

De maringeologiska datamaterialen innehåller också information om havsbottens naturresurser, till exempel sand och grus.

Då vi gör upp modeller för den kommande utvecklingen och bedömer hur olika åtgärder påverkar havsmiljön är det viktigt att kunna skilja åt vilka faktorer ingår i havets naturliga variationer och vilka är människoframkallade. Havets bottensediment ger oss värdefull information om hur Östersjön tidigare reagerat på klimatförändringar. Detta kommer att bidra till att bedöma effekterna av klimatförändringen på Östersjön.