Naturhistoriska centralmuseet och Finlands artdatacenter

Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) är både ett forskningsinstitut och en infrastruktur för forskningen om de levande arternas biodiversitet i Finland. Forskningen koncentreras på systematik, djur- och växtgeografi, studier utgående från långa observationsserier av djurbeståndens tillstånd och naturskyddsbiologi.


Naturhistoriska centralmuseet är en del av Helsingfors universitet och forskningsområdena avgörs i hög grad enligt forskarnas egna intressen och finansieringsmöjligheter.

Beträffande Östersjöns biologi har man under senare år bland annat utrett faunans kryptiska diversitet och utbredningshistoria. Arbetet utförs med hjälp av molekylmarkörer.

Naturhistoriska centralmuseet och Finlands artdatacenter

Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) är både ett forskningsinstitut och en infrastruktur för forskningen om de levande arternas biodiversitet i Finland. Forskningen koncentreras på systematik, djur- och växtgeografi, studier utgående från långa observationsserier av djurbeståndens tillstånd och naturskyddsbiologi.

Naturhistoriska centralmuseet är en del av Helsingfors universitet och forskningsområdena avgörs i hög grad enligt forskarnas egna intressen och finansieringsmöjligheter.

Beträffande Östersjöns biologi har man under senare år bland annat utrett faunans kryptiska diversitet och utbredningshistoria. Arbetet utförs med hjälp av molekylmarkörer.

Databaser över samlingar och observationer

Museet samlar in och upprätthåller botaniska, zoologiska och geologiska samlingar. Här finns också stora databaser med observationer av arternas förekomst och utbredning.

Museet koordinerar ringmärkningen av fåglar och flera riksomfattande program för övervakning av fågelbestånden. De här programmen bygger på insatser från frivilliga amatörornitologer, ett slags medborgarvetenskap. Beträffande sjöfåglar samarbetar museet med Naturresursinstitutet.

Hotgradsklassificeringen (”rödlistningen”) av olika arter bygger delvis på dessa övervakningsprogram och delvis på museets egna samlingar, databaser och expertarbete. I museets forskningsinfrastruktur ingår också Dateringslaboratoriet som utför bland annat kol 14- och andra isotopbestämningar.

Artkunskap för alla

Finlands artdatacenter är en nationell digital infrastruktur som styrs av Naturhistoriska centralmuseet. Artdatacentret erbjuder artdata för forskningen, undervisningen och allmänheten i en enhetlig, lättillgänglig form.

Artdatacentret upprätthåller bland annat en katalog över alla Finlands arter och en namndatabas. Båda dessa, liksom också databaserna över de vetenskapliga samlingarna och amatörobservationerna, är fritt tillgängliga för alla via portalen laji.fi. Portalen fungerar enligt principerna för öppna data.

Portalen erbjuder också andra institutioner möjlighet att presentera sina artdatabaser via en nationell kanal. Den riksomfattande portalen för främmande arter i Finland samlar in observationer om främmande arter i Östersjön och delar information om främmande arter i alla organismgrupper. Portalen för främmande arter fungerar redan under laji.fi-portalen.