Östersjöaktörer på internationell nivå

Målen för Östersjöpolitiken främjas nationellt, bilateralt grannländer emellan, samt via EU och internationella organisationer. I många Östersjöfrågor, särskilt när det gäller sjöfarten, krävs ett bredare internationellt samarbete och internationella bestämmelser. I dessa frågor är Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) det viktigaste forumet. Också regionala sjösäkerhetsöverenskommelser måste godkännas av IMO.


Östersjöpolitiska teman behandlas på internationell nivå

Östersjöpolitiken kan indelas i miljövård, sjösäkerhet, ekonomi, trafik, energi och inre säkerhet. Alla dessa sektorer är föremål för internationellt samarbete och regleras av program och åtgärder på EU-nivå.

De åtgärder som krävs för att uppnå de gemensamma målen planeras och förverkligas via lagstiftning och samarbete på nationell nivå.

Finland deltar i uppgörandet av internationella avtal och ser till att våra nationella synpunkter uppmärksammas. Finland ser också till att internationellt överenskomna förpliktelser förverkligas i Finland.

Finland kartlägger och utreder hotade biotoper enligt IUCN:s principer

För att bevara havsnaturens biodiversitet utreder Finland, med jämna mellanrum, hoten mot arter och biotoper. Dessa utredningar görs med hjälp av de metoder och gränsvärden som Internationella naturvårdsunionen (IUCN) tagit fram.

Finland är aktivt i många internationella sammanhang

Inom EU deltar Finland i många internationella och tvärvetenskapliga fora som arbetar för att trygga framtiden för världens hav, både när det gäller säkerhet, miljö och produktivitet. Arbetets effektivitet säkras genom gemensam koordination.