Östersjösamarbetet stöder Östersjöregionen på många sätt

Östersjösamarbetets mål är att förbättra miljöns tillstånd, men också att lösa andra gemensamma problem och öka välbefinnandet. Samarbete sker inom områden såsom transportförbindelser, handel, ekonomi, innovationer, energi, hälsa, turism och kultur.


Finland deltar aktivt i samarbetet

Finland idkar sin Östersjöpolitik i form av ett brett samarbete med andra Östersjöländer bl.a. genom att aktivt delta i samarbete med regionala organisationer på olika sektorer och nivåer. Mellanstatligt samarbete i Östersjöregionen sker huvudsakligen genom Östersjöstaternas råd (CBSS) och EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Förutom mellanstatliga nätverk, regioner och kommuner, är icke-statliga organisationer, forsknings- och utbildningsinstitutioner och företag involverade i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR).

CBSS bygger grunden för samarbete och arbetar för att minska spänningarna

CBSS är en mellanstatlig samarbetsorganisation i Östersjöregionen som bygger grunden för ömsesidigt samarbete och spänningsminskning. CBSS bidrar aktivt till genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Inom regeringen är utrikesministern ansvarig för frågor som berör Östersjöstaternas råd. Utrikesministeriets östersjöambassadör representerar Finland i EU:s östersjöfrågor och deltar i den samordnade verksamheten mellan medlemsländernas nationella koordinatorer .

Omfattande expertsamarbete

Östersjöstaternas råd har ett omfattande nätverk av expertgrupper vars arbete är mycket praktiskt. Förutom havspolitiken bedrivs också samarbete på expertnivå för att förhindra organiserad brottslighet och människohandel. CBSS bidrar också till FN:s Agenda 2030.

HELCOM strävar att uppnå god status 2021

Helsingforskommissionen (HELCOM) är en mellanstatlig organisation som inrättades av de stater som undertecknat Östersjökonventionen för att skydda Östersjöns havsmiljö. HELCOM arbetar för att uppnå god miljöstatus i Östersjön fram till 2021.

Centrum Balticum - nationellt och internationellt arbete för Östersjöns bästa

Stiftelsen Centrum Balticum är en central aktör i Finlands östersjösamarbete. Stiftelsen har byggt nationella och internationella samarbeten och utvecklat informationen och kommunikationen om östersjöfrågor i över ett decennium. Stiftelsen upprätthåller ett brett samarbete och producerar aktuell information om regionens ekonomi, lagstiftning och samarbetsmöjligheter för företag, skolor och organisationer.

Den nordiska dimensionen – nordeuropeiskt samarbete

Östersjöfrågorna ingår också i det mera omfattande nordeuropeiska samarbetet. I den nordiska dimensionen samarbetar EU, Ryssland, Norge och Island på lika villkor. Den nordiska dimensionen har utvidgats till ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och affärslivet. För Finlands del koordineras den av utrikesministeriet.