Merelliset elinkeinot ja julkisen sektorin toimijat muodostavat meriklusterin

Merellisten elinkeinojen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan meriklusteriksi. Sen kolme pääryhmää ovat meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät toimialat.


Meriklusteriin kuuluvat edellä mainittujen toimialojen lisäksi myös mm. luokituslaitokset, merellisiin toimintoihin keskittyneet rahoitus- ja vakuutustoimijat sekä julkiselta sektorilta alan koulutus ja tutkimus. Nämä kaikki ovat erittäin merkittäviä merellisten elinkeinojen liiketoiminnan mahdollistajia ja osaamisen kehittäjiä.

Myös merelliset viranomaiset kuten Rajavartiolaitos, Tulli ja Merivoimat ovat osa meriklusteria. Näiden toimialojen lisäksi merellisiin elinkeinoihin kuuluvat mm. ammattikalastus ja siniseen biotalouteen kuuluvat elinkeinot.

Meriklusterin keskeisimmät tuotteet meriteollisuudessa ovat laivat ja offshore-rakenteet sekä erilaiset laivalaitteet ja järjestelmät. Varustamotoiminnassa tärkeimpiä ovat tavaroiden ja henkilöiden kuljetuspalvelut. Satamat toimivat maa- ja merikuljetusten solmukohtana ja satamatoimintojen keskeisimpiä tuotteita ovat puolestaan lastinkäsittely- ja varastointipalvelut.

Meriklusterilla on hyvin tiiviit kansainväliset yhteydet, sillä erittäin merkittävä osa suomalaisten meriklusteriyritysten asiakkaista on ulkomailla. Meriklusteriyrityksillä on myös paljon ulkomaisia yhteistyökumppaneita, toimittajia ja alihankkijoita.

 Meriklusterin tärkeimmät päätoimialaryhmät
Suomen meriklusterin toimialaryhmät. Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus

Meriklusteriyrityksiä sijaitsee myös sisämaassa

Merellisiä elinkeinoja harjoittavat yritykset ovat luonnollisesti sijoittuneet pääosin rannikolle. Merkittäviä meriklusteriin kuuluvia yrityksiä löytyy kuitenkin myös kaukana sisämaassa eri puolilla Suomea. Saimaan vesistöalue on oma merkittävä merellisten elinkeinojen alue sisävesien äärellä.

Eniten meriklusteriyrityksiä on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Näiden jälkeen merkittävimmät maakunnat meriklusterin kannalta ovat Satakunta, Kymenlaakso, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Ahvenanmaalla meriklusterilla ja varsinkin varustamotoimialalla on erittäin suuri aluetaloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus.

Tuhannet yritykset saavat elantonsa meriklusterista

Suomen meriklusteri käsittää lähes 3 000 yritystä suurista kansainvälisistä yrityksistä pieniin mikroyrityksiin. Meriklusterissa toimii noin 1 800 sellaista osakeyhtiömuotoista yritystä, joiden tilinpäätöstiedot ovat saatavissa. Loput yritykset ovat enimmäkseen hyvin pieniä yrityksiä, esimerkiksi toiminimiä.

Yli puolet meriklusteriyrityksistä toimii meriteollisuudessa. On tärkeää huomata, että monien yritysten liiketoiminta ei ole kokonaan meriklusteriin liittyvää. Yrityksillä voi olla toimintaa useilla eri liiketoimialoilla.

Taulukko: Suomen meriklusterin taloudelliset tunnusluvut v. 2020. Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus

Merisektorin osuus
Meriklusterin päätoimialaryhmät Yritysten lukumäärä

Liikevaihto
(1 000 euroa)

Henkilöstömäärä

Meriteollisuus 1 100 7 651 100 25 400
Varustamot ja muut merenkulkuelinkeinot 336 2 155 100 8 100
Satamatoiminnot 234 1 634 700 5 600
Muut meriklusteria palvelevat toiminnot 175 243 700 1 400
Yhteensä 1 845 11 684 600 40 500

Meriklusterin yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on miljardeja euroja

Suomen meriklusterin yritysten merellisten liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli noin 11,7 miljardia euroa. Koronapandemian vaikutusten vuoksi liikevaihto laski 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen rankasti vaikutukset osuivat matkustusrajoitusten kautta matkustajaliikennettä harjoittaviin varustamoihin. 

Meriteollisuuden osuus kokonaisliikevaihdosta oli suurin eli noin 7,7 miljardia euroa. Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Satamatoimintojen osuus oli 1,6 miljardia euroa. Muiden meriklusteria palvelevien toimintojen liikevaihto oli 0,2 miljardia euroa.

Kuva: Meriklusterin päätoimialaryhmien liikevaihdon kehitys 2007-2020 (miljardia euroa). Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus

Kymmenet tuhannet henkilöt saavat elantonsa meriklusterista

Meriklusteri työllistää noin 40 500 henkilöä. Näistä noin 25 400 työskentelee meriteollisuuden parissa. Merenkulkuelinkeinot työllistävät noin 8 100 henkilöä ja satamatoiminnot noin 5 600.